Algemene voorwaarden inhuurportaal CorpoMatch


Artikel 1 – Toepasselijkheid en Wijziging

1.0 CorpoMatch is ontwikkeld en wordt geleverd door en is eigendom van Prof-IT4all. Prof-IT4all stelt voor de Gebruikers een inhuurportaal beschikbaar voor de bemiddeling en realisatie van het inhuurproces. 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Gebruikers, het gebruiksrecht en de Diensten van inhuurportaal van CorpoMatch. 

1.2. Eventuele algemene voorwaarden van Gebruikers of van derden worden afgewezen en zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.3. Waar in deze voorwaarden de begrippen “inclusief”, “zoals”, “onder meer”, “waaronder”, “waaronder begrepen” of vergelijkbare bewoordingen worden gebruikt, wordt daarmee niet bedoeld het overige uit te sluiten.

1.4. In deze Voorwaarden zal onder “schriftelijk” ook berichtenverkeer via e-mail worden begrepen, als degene die de betreffende communicatie verricht tot de inhoud daarvan bevoegd is. In deze Voorwaarden zal onder een “ondertekend geschrift” worden begrepen een geschrift dat is ondertekend door een daartoe bevoegd persoon namens ieder van de Gebruikers, hetzij op papier, hetzij door middel van een digitale handtekening.

1.5. Prof-IT4all heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden tenminste dertig dagen voor de inwerkingtreding daarvan via CorpoMatch en/of via een e-mail kenbaar gemaakt. Als Gebruikers niet akkoord gaan met de betreffende wijziging(en), kunnen Gebruikers tot de inwerkingtreding hun of haar Account beëindigen. Wanneer Gebruikers niet voor de datum van inwerkingtreding hun Account heeft beëindigd, wordt/ worden de wijziging(en) geacht te zijn aanvaard.

1.6. Behoudens en voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt, zijn op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes aanvullend de algemene voorwaarden van ICT~Office van toepassing, bestaande uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst. De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend en gebruikers gaan met de inhoud daarvan akkoord. 

Artikel 2 – Licentie, Toegang en Beschikbaarheid van CorpoMatch

2.1 Prof-IT4all sluit met Gebruikers een van tevoren gekozen periodiek abonnement voor het gebruiksrecht, het onderhoud, beheer van de content en diensten van CorpoMatch. Voor opdrachtgevers is CorpoMatch gratis. 

2.2. Prof-IT4all geeft Gebruikers een gebruiksrecht van CorpoMatch en de Diensten gedurende de looptijd van het abonnement. De gebruikslicentie is niet exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

2.3. Prof-IT4all biedt Gebruikers de mogelijkheid om een Account aan te (laten) maken op CorpoMatch en gebruik te maken van haar Diensten. Zelfstandig Professionals en Leveranciers kunnen zelf een Account aanmaken. Voor Opdrachtgevers geldt dat het Account door Prof-IT4all namens de Opdrachtgever kan worden aangemaakt op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.4. Prof-IT4all behoudt zich het recht voor om zonder nadere toelichting te besluiten om Gebruikers geen Account te laten aanmaken, de toegang tot CorpoMatch geheel of gedeeltelijk te ontzeggen of te weigeren of geen abonnement met Gebruikers te sluiten, voor zover wettelijk toegestaan zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van directe of indirecte schade.

2.4. Prof-IT4all houdt CorpoMatch beschikbaar, onderhoudt CorpoMatch voor zover zij dit noodzakelijk acht. De Gebruikers aanvaarden dat CorpoMatch nimmer 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn of dat alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld en aanvaarden CorpoMatch in de toestand waarin deze zich bevindt (“as is”).

2.5. De beschikbaarstelling van CorpoMatch strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur die hieraan ten grondslag ligt.

2.6. Prof-IT4all is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van CorpoMatch tegen on- rechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Gebruikers en Prof-IT4all overeengekomen. Gebruikers zullen technische voorzieningen die bedoeld zijn om CorpoMatch te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

2.7. Als en voor zover wettelijk toegestaan is Prof-IT4all te allen tijde gerechtigd de inhoud en de omvang van het overeengekomen Abonnement te wijzigen indien zij dat om technische of bedrijfseconomische reden wenselijk of noodzakelijk acht. Wijzigingen zijn van kracht nadat deze door Prof-IT4all via CorpoMatch of andere wijze schriftelijk (ook via e-mail) zijn bevestigd aan gebruikers.

2.7. Om eventuele aansprakelijkheid naar derden te voorkomen of beperken, is Prof-IT4all gerechtigd maatregelen te treffen ten aanzien van het gebruik van CorpoMatch en/of de Diensten door Gebruikers. Prof-IT4all is bij schending of dreigende schending van deze voorwaarden gerechtigd de toegang van Gebruikers tot CorpoMatch te ontzeggen, op te schorten en of te beperken.

Artikel 3 – Verplichtingen Gebruikers

3.1. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat zij maken van CorpoMatch, de content, functionaliteit en de Diensten. Bij het gebruik van CorpoMatch en de Diensten dienen Gebruikers zich te houden aan alle (gebruiks)voorschriften en procedures van Prof-IT4all, waaronder in deze voorwaarden.

3.2. Gebruikers leveren Prof-IT4all alle informatie en materialen aan en verlenen alle bijstand die voor Prof-IT4all redelijkerwijs noodzakelijk is voor het adequaat uitvoeren van de Opdracht en garandeert dat alle verstrekte informatie en materialen te allen tijde juist, volledig, nauwkeurig en actueel zijn. Wanneer de informatie niet meer actueel is, voeren Gebruikers tijdig wijzigingen door.

3.3. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de faciliteiten die nodig zijn om toegang te krijgen tot zijn of haar Account en CorpoMatch.

3.4. Prof-IT4all heeft het recht om de uitvoering van de diensten op te schorten tot het moment dat de Gebruikers aan de in artikel 3.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan.

3.5. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor al het (onbevoegd) gebruik van CorpoMatch via hun Account.

3.6. Het is Gebruikers verboden om CorpoMatch te gebruiken op een manier die in strijd is met de Opdracht, Abonnement, deze voorwaarden of, met toepasselijke wet- en regelgeving en/of maatschappelijke zorgvuldigheid. Het is dan ook niet toegestaan om CorpoMatch te gebruiken op een manier die schade kan veroorzaken aan Prof-IT4all en/of derden.

3.7. Gebruikers zijn verplicht om alle redelijke aanwijzingen en verzoeken van Prof-IT4all met betrekking tot de Diensten op te volgen.

3.8. Gebruikers zullen te allen tijde de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verwerken, zichzelf geen ongeoorloofde toegang tot CorpoMatch verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of softwarecode verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten, schendingen van andere wettelijke verplichtingen en van anderszins onrechtmatig handelen of nalaten.

3.9 Door Prof-IT4all gemaakte kosten, die het gevolg zijn van onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare of niet tijdige aanlevering van informatie, komen voor rekening en risico van de verantwoordelijke gebruikers.

Artikel 4 – Tarieven, facturering en Betaling

4.1. Afhankelijk van het gekozen abonnement worden er kosten aan Gebruikers in rekening gebracht voor het aanmaken, beheren en gebruik van uw Account op CorpoMatch. Het abonnement wordt periodiek in rekening gebracht en geldt voor een periode van 1 jaar. Ten aanzien van de diensten waarvoor een vergoeding per uur is verschuldigd wordt overeenkomst van opdracht opgesteld. CorpoMatch is gratis voor de opdrachtgever.

4.2 Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Prof-IT4all uitdrukkelijk een resultaat aan Gebruikers heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven in een (deel)overeenkomst van opdracht.

4.3 Facturering van de diensten vindt plaats op basis van het aantal gewerkte uren, voorkomend op de maandelijks door de ter beschikking gestelde professional in te vullen en door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording. Tenzij in de individuele overeenkomst van opdracht anders wordt bepaald, vindt facturering maandelijks achteraf en per opdracht plaats.

4.4 Alle gepubliceerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en zijn een all-in uurtarief, inclusief reis-, verblijf- of overige kosten, tenzij dit anders is weergegeven en vastgelegd wordt in de overeenkomst van opdracht.

4.5 De opdrachtnemer stuurt maandelijks een factuur minus de afgesproken vergoeding. Betaling van de door de opdrachtnemer aan Prof-IT4all verschuldigde vergoeding kan geschieden via verrekening, of anderszins als dit schriftelijk is overeengekomen.

4.6 De betalingstermijn voor facturen is gelijk aan de termijn van de factuur van Opdrachtgever uit hoofde van de op dat moment geldende Opdrachtovereenkomst(en). Zijn hier geen afspraken gemaakt met gebruikers over de betalingstermijn zal een betalingstermijn van minimaal 30 dagen gehanteerd worden na ontvangst van de factuur. Abonnementen worden bij vooruitbetaling en per direct in rekening gebracht.

4.7 Reclames dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na datum factuurdatum te geschieden. Reclames vormen geen grond tot opschorting van de betalingsverplichting van de gebruikers. Indien Prof-IT4all binnen de gestelde termijn geen betaling heeft ontvangen, zijn gebruikers van rechtswege in verzuim en heeft Prof-IT4all - onverminderd alle verder toekomende rechten - het recht om vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente ex artikel 119a BW in rekening te brengen. De buitengerechtelijke (incasso)kosten die worden gesteld op 10% over de hoofdsom, teneinde nakoming van de verplichtingen te bewerkstelligen, komen in dat geval eveneens ten laste van gebruikers. 

Artikel 5 – Content CorpoMatch

5.1. Via CorpoMatch wordt informatie ter beschikking gesteld die afkomstig is van Prof-IT4all en van Gebruikers. Alle content binnen de omgeving van CorpoMatch is eigendom van Prof-IT4all en/of de Gebruikers die de content hebben aangeleverd. Gebruikers verkrijgen slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar recht de content binnen de omgeving van CorpoMatch te gebruiken, in overeenstemming met deze voorwaarden en uitsluitend op de wijze zoals beoogd met de functionaliteiten van CorpoMatch. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Prof-IT4all content openbaar te maken buiten CorpoMatch.

5.2. Prof-IT4all streeft ernaar een hoog niveau van content op CorpoMatch te behalen en te handhaven, maar biedt geen garanties en is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuiste, onvolledige, verouderde, inbreukmakende of anderszins onrechtmatige content. Gebruik van content is geheel voor risico en verantwoordelijkheid van desbetreffende Gebruikers. Prof-IT4all biedt geen garanties dat bepaalde content op CorpoMatch beschikbaar zal zijn of beschikbaar zal blijven.

5.3. Niettegenstaande eventuele overige rechten van Prof-IT4all kan zij te allen tijde alle door de Gebruikers binnen de omgeving van CorpoMatch geplaatste content verwijderen, om welke reden dan ook, indien de content (beweerdelijk) inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder IE-rechten, of indien Gebruikers deze voorwaarden overtreden, onjuiste, verouderde of misleidende informatie verstrekt of frauduleuze activiteiten ondernemen. Prof-IT4all zal daardoor niet aansprakelijk worden voor het betalen aan Gebruikers van enige vorm van schadevergoeding of compensatie.

5.4. Indien Prof-IT4all van enige derde partij een verzoek ontvangt om (een deel van) de door Gebruikers op CorpoMatch geplaatste content te verwijderen, kan Prof-IT4all een dergelijke kennisgeving naar Gebruikers doorsturen teneinde het verzoek af te handelen. Gebruikers zullen in dat geval al het nodige doen om ervoor te zorgen dat de content in overeenstemming wordt gebracht met toepasselijke wet- en regelgeving en ook voor het overige rechtmatig gepubliceerd kan worden. Prof-IT4all heeft echter het recht de content onmiddellijk te verwijderen op basis van kennisgevingen van derden die naar eigen inzicht van Prof-IT4all van voldoende onderbouwing zijn voorzien. Prof-IT4all zal daardoor niet aansprakelijk worden voor het betalen van enige vorm van schadevergoeding of compensatie. Indien Prof-IT4all een verzoek tot verwijdering ontvangt van een derde partij heeft Prof-IT4all het recht identificerende en contactgegevens van Gebruikers aan deze derde partij te verstrekken.

5.5. Indien Gebruikers van mening zijn dat enige content van derden op CorpoMatch niet juist, onvolledig of verouderd is, inbreuk maakt op rechten van Gebruikers of van enige derden, of anderszins onrechtmatig is, kunnen Gebruikers dit melden bij Prof-IT4all via info@Prof-IT4all .nl. 

Artikel 6 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

6.1. De Overeenkomst tussen Prof-IT4all en Gebruikers komt tot stand door activering van zijn Account, waarbij Gebruikers deze voorwaarden heeft aanvaard. De leveranciers en zelfstandig professionals sluiten een abonnement af. Dit abonnement wordt afgesloten voor de periode van minimaal 1 jaar. Voor de Opdrachtgevers is CorpoMatch gratis en worden geen kosten in rekening gebracht. 

6.2. De Overeenkomst duurt voort totdat het Account wordt beëindigd. Gebruikers kunnen zijn of haar Account beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand door de daarvoor aangewezen stappen binnen CorpoMatch door te lopen of door een e-mail te sturen naar info@Prof-IT4all .nl.

6.3. Wanneer een account langer dan een jaar niet actief is, dat wil zeggen dat Gebruikers gedurende die periode geen gebruik heeft gemaakt en geen betaald abonnement heeft voor CorpoMatch, dan kan Prof-IT4all de Overeenkomst per onmiddellijke ingang beëindigen door Gebruikers een e-mail te sturen op het bij Prof-IT4all bekende email van de onderliggende account.

6.4. Prof-IT4all is jegens Gebruikers niet aansprakelijk voor beëindiging van de Overeenkomst in overeenstemming met het hierin bepaalde of voor opschorting van het recht op toegang van Gebruikers tot CorpoMatch.

6.5. Bepalingen uit deze voorwaarden die na hun aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de Overeenkomst, blijven onverkort in stand.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrecht (IE-Rechten)

7.1. Alle IE-Rechten op CorpoMatch en de Diensten behoren toe aan Prof-IT4all. Gebruikers verkrijgen uitsluitend die gebruiksrechten die expliciet in het abonnement of deze Voorwaarden staan vermeld. Tenzij anders overeengekomen zijn de van of via Prof-IT4all verkregen gebruiksrechten niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. Alle IE-Rechten op de geaggregeerde, statistische gegevens die door middel van gebruik van CorpoMatch worden gecreëerd en/of verzameld, berusten volledig bij Prof-IT4all.

7.2. Gebruikers garanderen bij het uploaden en/of ter beschikking stellen van content via CorpoMatch dat zij daartoe volledig bevoegd zijn, zij daarvoor alle benodigde rechten en/of toestemming hebben verkregen, dit geen inbreuk maakt op enige rechten van derden noch anderszins onrechtmatig is en Prof-IT4all hierdoor geen enkele vergoeding of compensatie verschuldigd zal worden aan enige derde partij.

7.3. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content die zij op CorpoMatch ter beschikking stellen. Gebruikers vrijwaren Prof-IT4all volledig voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle daarmee verband houdende directe of gevolgschade en eventuele aanvullende kosten.

Artikel 8 – Verwerking Persoonsgegevens

8.1. Prof-IT4all verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers conform de wet- en regelgeving AVG. Prof-IT4all is in dat verband aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Prof-IT4all verwerkt persoonsgegevens zoals verder toegelicht in ons Privacy Reglement op de website van CorpoMatch.nl.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid en geheimhouding

9.1. Indien en voor zover bij uitvoering van de Overeenkomst informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij en deze informatie mondeling of schriftelijk is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de ontvangende partij in redelijkheid zou moeten hebben kunnen begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, zal de ontvangende partij deze informatie strikt geheim houden, alleen gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht of Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. De ontvangende partij staat ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst en conform deze voorwaarden verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

9.2. Financiële en bedrijfseconomische informatie, van gebruikers, dan wel daarmee verbonden vennootschappen of ondernemingen, en persoonsgegevens van Gebruikers worden in ieder geval aangemerkt als vertrouwelijke informatie in de zin van het voorgaande lid van dit artikel.

9.3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die al openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende partij, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

9.4. Gebruikers zullen zich jegens derden niet over Prof-IT4all uitlaten op een wijze die haar schade kan toebrengen.

Artikel 10 – Garanties en Vrijwaringen

10.1. CorpoMatch en de Diensten worden “as is” en “as available” aangeboden en, voor zover wettelijk toegestaan, met uitsluiting van alle impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit, juistheid of bruikbaarheid. CorpoMatch en de Diensten zijn continu in ontwikkeling en Prof-IT4all garandeert niet dat alle onderdelen te allen tijde volledig beschikbaar zijn. Voor zover wettelijk toegestaan is Prof-IT4all te allen tijde gerechtigd de inhoud en omvang van de overeengekomen Diensten te wijzigen als zij dat om technische of bedrijfseconomische redenen wenselijk acht.

10.2. Gebruikers garanderen dat zij volledig bevoegd zijn de Overeenkomst aan te gaan en daardoor geen rechten van derden of contractuele verplichtingen jegens derden schenden.

10.3. Gebruikers garanderen dat alle informatie en (persoons) gegevens die zij verstrekken verwerkt en gebruikt kan worden door Prof-IT4all ten behoeve van de uitvoering van Opdracht of Overeenkomsten en het verlenen van de Diensten via CorpoMatch.

10.4. Gebruikers garanderen bij het gebruik van CorpoMatch te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving, geen inbreuk te zullen maken op enige rechten van derden noch anderszins onrechtmatig te zullen handelen.

10.5. Gebruikers vrijwaren Prof-IT4all voor aanspraken van derden, Gebruikers daaronder inbegrepen, op basis van een (vermeende) schending van deze garanties en voor alle daarmee verband houdende schade en kosten. Voorts vrijwaren Gebruikers Prof-IT4all voor aanspraken van derden, Gebruikers daaronder inbegrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van enig handelen of nalaten van Gebruikers of van een oorzaak die voor risico van Gebruikers dienen te komen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. Enige aansprakelijkheid van Prof-IT4all wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts wanneer Prof-IT4all door Gebruikers onverwijld (en uiterlijk binnen één maand na ontdekking van de tekortkoming) bij aangetekend schrijven en voldoende gedetailleerd in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn van tenminste dertig dagen is gegeven om haar verplichtingen alsnog deugdelijk na te komen.

11.2. Prof-IT4all is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die Gebruikers lijden, op welke grond dan ook. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid niet mogelijk is op grond van de wet, is Prof-IT4all jegens Gebruikers uitsluitend aansprakelijk voor aan haar te wijten aantoonbare directe schade met een maximum van € 500.000,-- per gebeurtenis, onder welke benaming dan ook, die is ontstaan als gevolg van niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

11.3. Prof-IT4all is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertraging schade, bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade wegens verlies of vernietiging van gegevens of documenten, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van medewerking, verkeerd gebruik van CorpoMatch of schade wegens door Prof-IT4all gegeven adviezen en inlichtingen die niet uitdrukkelijk onder de Dienst vallen.

11.4. Buiten de bovengenoemde aansprakelijkheidsbepalingen, rust op Prof-IT4all geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd.

11.5. De aansprakelijkheidsuitsluitingen en –beperkingen in dit artikel gelden onverkort voor bestuurders, management, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers van Prof-IT4all, welke personen op dit artikel rechtstreeks een beroep kunnen doen.

11.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle natuurlijke en rechtspersonen ingeschakeld door Prof-IT4all via CorpoMatch, die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening en/of die op enige wijze daarvoor aansprakelijk gehouden kunnen worden. Dit is een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het BW voor door Prof-IT4all via CorpoMatch ingeschakelde derden en geldt als aanvaard indien het ter kennis van de derde is gekomen en door deze niet onverwijld is afgewezen.

11.7 Prof-IT4all heeft met het oog op de kans op de in dit artikel bedoelde schade een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 12 – Slotbepaling en Overig voorwaarden

12.1. Op de Overeenkomst en op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen.

12.3. Prof-IT4all is gerechtigd zonder nadere toestemming van Gebruikers derde partijen in te schakelen om behulpzaam te zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, of als onderaannemer onderdelen van de Overeenkomst ten uitvoer te leggen.

12.4. Gebruikers zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prof-IT4all. Prof-IT4all is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

12.5. Als en voor zover enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, blijkt of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of niet afdwingbaarheid de overige bepalingen niet aan en blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd in stand en van toepassing.

12.6. Elektronische communicatie verstuurd door Prof-IT4all wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door Gebruikers wordt bewezen.

12.7. Prof-IT4all en Gebruikers zijn onafhankelijke partijen die niet bevoegd zijn elkaar te vertegenwoordigen, voor elkaar rechtshandelingen te verrichten, of namens elkaar overeenkomsten aan te gaan, garanties af te geven of toezeggingen te doen, behoudens voor zover anders overeengekomen. 

Bijlage – Definities en Interpretatie

In deze Voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

Account: het door Gebruikers aangemaakte account dat toegang geeft tot CorpoMatch, waarop Gebruikers zijn of haar profiel kan aanmaken en gebruik kan maken van de Diensten.

Dienst(en): het door Prof-IT4all verlenen van toegang aan Gebruikers tot CorpoMatch en het ter beschikking stellen van CorpoMatch en de daarop beschikbare content en functionaliteiten op basis van een periodiek abonnement en een vergoeding voor de bemiddeling tussen Gebruikers.

CorpoMatch: het online, geautomatiseerde inhuurportaal, ontwikkeld en aangeboden door, en in eigendom van Prof-IT4all waar Gebruikers een account kunnen aanmaken, inloggen, en gebruik kunnen maken van de Dienst(en) die aangeboden worden binnen het inhuurportaal.

Prof-IT4all: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prof-IT4all B.V., gevestigd te (2984 AG) Ridderkerk aan het adres Noordenweg 75, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24402472, en de nu en in de toekomst aan haar gelieerde vennootschappen.

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, in de EU, waaronder begrepen octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten, en rechten op know how.

Leverancier: een rechtspersoon met een account die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met één of meer Professionals en al dan niet door een tekenbevoegd persoon de diensten van deze Professional kan aanbieden met een voorgesteld uurtarief via CorpoMatch en gebruik wil maken van de diensten die aangeboden worden binnen het inhuurportaal. Is opdrachtnemer na acceptatie van de overeenkomst van opdracht.

Professional: een medewerker van een leverancier of Zelfstandig Professional, en als persoon zich inschrijft en wil kwalificeren voor opdrachten via CorpoMatch. 

Zelfstandig Professional: een eenmanszaak of rechtspersoon en op zelfstandige basis werkt, een Account heeft aangemaakt en zichzelf kan aanbieden met een vastgesteld tarief per uur op opdrachten via CorpoMatch. Is opdrachtnemer na acceptatie van de overeenkomst van opdracht.

Gebruikers: al dan niet tekenbevoegd natuurlijk persoon en gebruik maakt als Zelfstandig Professional, Leverancier en/of Opdrachtgever van CorpoMatch.

Opdracht: een door Opdrachtgever aan Prof-IT4all verstrekte opdracht tot het zoeken naar een geschikte tijdelijke Professional of het door een Professional tijdelijk te laten verrichten van bepaalde werkzaamheden, welke wordt geplaatst via het inhuurportaal CorpoMatch.

Opdrachtgever: Exclusief voorbehouden aan Woningcorporaties, is lid van AEDES brancheorganisatie en valt onder de CAO Woondiensten, een rechtspersoon met een account die Opdrachten via CorpoMatch plaatst of laat plaatsen door een tekenbevoegd persoon en gebruik wil maken van de Diensten die aangeboden worden binnen het inhuurportaal.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Prof-IT4all en Gebruikers op basis waarvan Prof-IT4all de Diensten verleent aan Gebruikers. 

Vergoeding: De vaste vergoeding per uur die CorpoMatch hanteert voor iedere opdracht die afgesloten wordt via het inhuurportaal. De vergoeding wordt in rekening gebracht aan de leverancier en of zelfstandig professional en dient in mindering gebracht te worden door de opdrachtnemer op het totaalbedrag van de maandelijks factuur aan Prof-IT4all.